ΕΣΚΑΝ

ΜΙΛΗΣΤΕ ΑΝΟΙΧΤΑ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Συγκρότηση Σώματος Δειγματοληπτών του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης Ντόπινγκ

Η υπ' αριθμ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/290803/9829/897/145 Υπουργική Απόφαση
"Συγκρότηση Σώματος Δειγματοληπτών του Εθνικού
Συμβουλίου Καταπολέμησης Ντόπινγκ"

Διαβάστε το ΦΕΚ 356/ΤΕΥΧΟΣ ΥΟΔΔ/5-6-2019

Υπουργικές αποφάσεις

Η υπ' αριθμ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/290803/9829/897/145 Υπουργική Απόφαση
"Συγκρότηση Σώματος Δειγματοληπτών του Εθνικού
Συμβουλίου Καταπολέμησης Ντόπινγκ"

Διαβάστε το ΦΕΚ 356/ΤΕΥΧΟΣ ΥΟΔΔ/5-6-2019

  Αναγκαία μέτρα και διαδικασίες, μηχανισμοί και συστήματα που προβλέπονται από τη Διεθνή Σύμβαση κατά της φαρμακοδιέγερσης (ντόπινγκ) στον αθλητισμό (Παρίσι 19/10/2005) και αναγκαίες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της. (ΦΕΚ 343, 17.02.2012)

  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ 2012

  Κατάλογος Απαγορευμένων Ουσιών 2010 (ΦΕΚ 135Β, 11.02.2010)

  Υπουργική Απόφαση υπ'αριθμ.39047/2009 (ΦΕΚ 1771/25-08-2009) "Συγκρότηση Σώματος Δειγματοληπτών Ε.Σ.ΚΑ.Ν."

 

 

  Απόφαση Υπ. Αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΑΕΥ/205990/11368/1009/82 (ΦΕΚ 557,ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ..Δ, 30-07-2015)
Συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (ΕΣΚΑΝ)

  Υπουργική Απόφαση υπ' αριθμ.19514/26-4-05(ΦΕΚ 648/Β/16-5-05) "Καθορισμός των διαδικασιών του ελέγχου ντόπινγκ σε αθλητές και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας"

Home ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ